УСТАВ

на

СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Приет на 14.10.2008 г.; променен на 23.03.2009 г. с Протокол №1 от ОС;
променен на 10.04.2009 г. с Протокол № 2 от ОС; променен на 10.08.2009 г. с Протокол № 3 от ОС


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО, наричано по-долу "сдружението", е самостоятелно юридическо лице - сдружение с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

/2/ Сдружението извършва своята дейност съобразно действащото законодателство,
настоящия устав и решенията на неговите органи на управление.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС. СРОК

Чл.2. /1/ Сдружението ще осъществява своята дейност под наименованието СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО. Наименованието се изписва равностойно на български и украински и езици.

/2/ Седалището и адресът на управление на СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО е - гр. София, Район "Военна рампа", ул. "Локомотив" № 1.

/3/ СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО може да регистрира клонове в страната и чужбина.

/4/ Съществуването на сдружението не е ограничено със срок.


ІІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 3. 1. Да популяризира и развива съвместни обществени, културни и икономически начинания и инициативи на граждани от България и Украйна като организира и подпомага обществени и икономически мероприятия, срещи, семинари и всякакви форуми от подобен характер за граждани, търговски и нестопански организации от двете страни.
2. Да участва съвместно с държавните институции на България и Украйна в развиването и подобряването на културните, обществените и търговските отношенията между двете страни.
3. Да подпомага и участва в прояви на държавни и неправителствени организации свързани с подобряването на културните, обществените и търговските отношения между двете държави.
4. Сдружението ще участва самостоятелно и съвместно със съответните държавни институции в разработването на проекти и програми за подпомагане на различни културни, обществени и търговски инициативи между представители на България и Украйна.
5. Сдружението ще привлича специалисти и спонсори в организирането и финансирането на разнородни мероприятия свързани с подобряването на бизнес климата между двете страни.
6. Сдружението, при реализирането на своите цели, подпомага участието и инициативите на български бизнес, обществени и граждански организации и общности, научни учреждения, центрове, академични заведения, университети, училища и граждани в дейността им, свързана с целите на сдружението.
7. За изпълнението на своите цели, сдружението организира и финансира други позволени от закона допълнителни стопански дейности, в това число:

- набира средства от дарители и разкрива източници на финансова помощ в страната и чужбина;
- извършва стопански дейности за подпомагане на целите на сдружението и участия на същото в търговски дружества, печалбата от които ще се използва за целите на сдружението;
- договаря пряко с организации, дружества и лица конкретните условия за отпускането на помощи, дарения и др. подобни;
- извършва консултантска дейност, външнотърговска дейност, комисионна дейност, посредническа дейност, приходите от които ще се използват за целите на сдружението;
- извършва преводаческа дейност;
- проектира и изгражда материално-техническа база за постигане целите на сдружението и поддържа предоставената и създадена вече такава;
- осъществява контакти и сътрудничество с други сходни организации, фондации и институти в България, Украйна и трети страни.
- използва всички други законни средства за осъществяване на целите си.

Чл.4 /1/ СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО може да приема, образува и администрира целеви фондове в
лева или валута, с цел финансиране на програми, проекти и прояви на трети
юридически или физически лица. Фондовете могат да бъдат предоставяни от
държавни или частни юридически или физически лица от страната и чужбина.

/2/ Управителният съвет може да приема и се разпорежда с дарения и завещания от
местни и чуждестранни лица съобразно целите на дейността на СДРУЖЕНИЕ ЗА
БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Чл.5 СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И
СЪТРУДНИЧЕСТВО отговаря за поетите задължения с имуществото си, но не
отговаря за задълженията на своите членове, както и членовете не отговарят лично за
задълженията на СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И
СЪТРУДНИЧЕСТВО.

 

ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 СБУДС. Всички права запазени.