УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет е управителния орган на СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО–УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Управителният съвет на Сдружението се състои от седем лица, учредителите на сдружението. Те са избрани за срок от 5 /пет/ години. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението.

Управителният съвет избира измежду своите членове Председател.

Създаването на други длъжности е в правомощията на Управителния съвет.
Управителният съвет се свиква на заседания от Председателя, от Изпълнителния член или по искане на 1/3 от членовете, отправено до Председателя. Ако той не свика заседанието в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

Права на Управителния съвет:

1.Управлява дейността на СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Приема вътрешните актове на сдружението, с изключение на Устава;
4. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава и закона;
5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
6. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
7. Взима решения по инвестициите на сдружението и провежда тяхното изпълнение;
8. Взима конкретни решения по организацията и заплащането на труда;
9. Определя адреса на сдружението;
10. Приема и освобождава членове;
11. Приема почетни членове;
12. Определя размера на членския внос;
13. Взема решение за допълнителни имуществени вноски за покриване на загуби от предходни години и определя техния размер и сроковете за внасянето им;
14. Приема организационната структура и щата на сдружението;
15. Приема планове и програми за дейността на сдружението, определя реда и организира извършването им;
16. Образува целеви парични фондове и се разпорежда с тях;
17. Извършва спонсорство съгласно закона;
18. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
19. Взема решения за участие в други организации;
20. Взема решение за образуване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;
21. Определя ликвидатор;
22. Назначава и освобождава управители на клонове.

Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанията му присъстват повече от половината от неговите членове.

Решенията на Управителния Съвет се приемат с мнозинство от всички членове.

Присъстващо е и лице, което има двустранна конферентна (телефонна или видео) или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 СБУДС. Всички права запазени.