ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО

И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ


Сдружението за БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО е създадено през октомври 2008 г. от български учредители. Основна цел на СБУДС е да внесе своя принос в развитието на социалните и икономически връзки между България и Украйна. Сдружението е организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението е вписано в Централния Регистър за Юридическите Лица при Министерството на Правосъдието на Република Бългаия под номер 20081229010

 

Целите на сдружението и средствата за тяхното постигане са:

1. Да популяризира и развива съвместни обществени, културни и икономически начинания и инициативи на граждани от България и Украина като организира и подпомага обществени и икономически мероприятия, срещи, семинари и всякакви форуми от подобен характер за граждани, търговски и нестопански организации от двете страни.

2. Да участва съвместно с държавните институции на България и Украина в развиването и подобряването на културните, обществените и търговските отношенията между двете страни.

3. Да подпомага и участва в прояви на държавни и неправителствени организации свързани с подобряването на културните, обществените и търговските отношения между двете държави.

4. Сдружението ще участва самостоятелно и съвместно със съответните държавни институции в разработването на проекти и програми за подпомагане на различни културни, обществени и търговски инициативи между представители на България и Украина.

5. Сдружението ще привлича специалисти и спонсори в организирането и финансирането на разнородни мероприятия свързани с подобряването на бизнес климата между двете страни.

6. Сдружението, при реализирането на своите цели, подпомага участието и инициативите на български бизнес, обществени и граждански организации и общности, научни учреждения, центрове, академични заведения, университети, училища и граждани в дейността им, свързана с целите на сдружението.

7. За изпълнението на своите цели, сдружението организира и финансира други позволени от закона допълнителни стопански дейности, в това число:
- набира средства от дарители и разкрива източници на финансова помощ в страната и чужбина;
- извършва стопански дейности за подпомагане на целите на сдружението и участия на същото в търговски дружества, печалбата от които ще се използва за целите на сдружението;
- договаря пряко с организации, дружества и лица конкретните условия за отпускането на помощи, дарения и др. подобни;
- извършва консултантска дейност, външнотърговска дейност, комисионна дейност, посредническа дейност, приходите от които ще се използват за целите на сдружението;
- проектира и изгражда материално-техническа база за постигане целите на сдружението и поддържа предоставената и създадена вече такава;
- осъществява контакти и сътрудничество с други сходни организации, фондации и институти в България, Украйна и трети страни.
- използва всички други законни средства за осъществяване на целите си.

 

ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 СБУДС. Всички права запазени.