Переклад із болгарської на українську мову


СТАТУТ

АСОЦIАЦΙΪ БОЛГАРО-УКРАΪНСЬКОΪ ДРУЖБИ ТА СПIВРОБΙТНИЦТВА

Прийнятий 14.10.2008 р., поправлений 23.03.2009 р. Протокол №1 ЗЗ, поправлений 10.04.2009 р. Протоколом №2; поправлений 10.08.2009 р. Протоколом №3.

 

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Ст.1. /1/ АСОЦIАЦΙЯ БОЛГАРО-УКРАΪНСЬКОΪ ДРУЖБИ ТА СПIВРОБΙТНИЦТВА, названа нижче "Асоцiацiя", являється самостiйною юридичною особою - асоцiацiєю з некомерсiйною метою.

/2/ Асоцiацiя здiйснює свою дiяльнiсть згiдно чинного законодавства, даного статуту та рiшень органiв його правління.

II. НАЗВА. АДРЕСА ТА РОЗТАШУВАННЯ. СТРОК

Ст.2. /1/ Асоцiацiя буде здiйснювати свою дiяльнiсть пiд назвою АСОЦIАЦΙЯ БОЛГАРО-УКРАΪНСЬКОΪ ДРУЖБИ ТА СПIВРОБΙТНИЦТВА.
Назва пишеться рiвнопоставлено на двох мовах: українськiй та болгарськiй.

/2/ Адреса та розташування АСОЦIАЦΙΪ БОЛГАРО-УКРАΪНСЬКОΪ ДРУЖБИ ТА СПIВРОБΙТНИЦТВА: Болгарiя, м. Софiя, вул. Локомотив №1.

/3/ АСОЦIАЦΙЯ БОЛГАРО-УКРАΪНСЬКОΪ ДРУЖБИ ТА СПIВРОБΙТНИЦТВА може реєструвати фiлiї в Болгарiї та за її межами.

/4/ Iснування Асоцiацii не обмежується строком.

III. МЕТА ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ΪΪ ДОСЯГНЕННЯ

Ст.3.
1. Популяризувати та розвивати сумiснi громадськi, культурнi i економiчнi почини та iнiцiативи громадян Болгарiї та України шляхом органiзацiї та пiдтримки громадських та економiчних заходiв, зустрiчiв, семiнарiв та форумiв подiбного характеру для громадян, торгових та некомерсiйних органiзацiй з обох країн.
2. Брати участь разом з державними iнституцiями Болгарiї та України в розвитку та полiпшеннi культурних, громадських та торгових вiдносин мiж двома країнами.
3. Допомагати i брати участь в заходах державних та недержавних органiзацiй, пов'язаних з полiпшенням культурних, громадських та торгових вiдносин мiж двома державами.
4. Асоцiацiя буде брати участь самостiйно та разом з вiдповiдними державними iнституцiями в розробцi проектiв та програм по пiдтримцi рiзних культурних, громадських та торгових iнiцiатив мiж представниками Болгарiї та України.
5. Асоцiацiя буде залучати фахiвцiв i спонсорiв до органiзацiї та фінансування заходiв, пов'язаних с полiпшенням бiзнес клiмату мiж двома країнами.
6. Асоцiацiя, пiд час реалiзування своєї мети, пiдтримує участь та iнiцiативи болгарських бiзнес, суспiльних та громадянських органiзацiй та товариств, навчальних заходiв, центрiв, академiчних органiзацiй, унiверситетiв, шкiл та громадян в їх дiяльностi, пов'язанiй з метою Асоцiацii.
7. Для виконання своєї мети, Асоцiацiя органiзовує та фiнансує iншi дозволенi законом додатковi господарськi дiяльностi, в тому числi:
- збирає кошти вiд спонсорiв та вiдкриває джерела фiнансової допомоги в Болгарії та за її межами;
- здiйснює господарськi дiяльностi для пiдтримки та реалiзацii своєї мети, та бере участь в торгових товариствах, прибутки з яких будуть використовуватись для досягнення мети Асоцiацiї;
- домовляє безпосередньо з органiзацiями, товариствами та окремими особами конкретнi умови для вiдпускання допомоги, дарувань та iнших тому подiбних;
- проводить консультативну дiяльнiсть, зовнiшньо-торгiвельну дiяльнiсть, комiсiйну дiяльнiсть, посередницьку дiяльнiсть, прибутки з яких будуть використанi для здiйснення мети Асоцiацii;
- виконує переклади;
- проектує та будує матерiально-технiчну базу для досягнення своєї мети та пiдтримує ту, що вже збудована;
- установлює зв'язки та спiвробiтництво з iншими подiбними органiзацiями, фондацiями та iнститутами в Болгарii, на Украiнi та в третiх краiнах;
- використовує всі іншi законнi засоби для досягнення своєї мети.

Ст.4. /1/ АСОЦIАЦΙЯ БОЛГАРО-УКРАΪНСЬКОΪ ДРУЖБИ ТА СПIВРОБΙТНИЦТВА може приймати, утворювати i адмiiстративно керувати цiлевими фондами в левах та валютi, з метою фiнансування програм, проектiв та начинань третiх юридичних та фiзичних осiб. Фонди можуть надаватись державними або приватними юридичними або фiзичними особами в країнi чи за границею.

/2/ Правлiння асоцiацiї може приймати та розпоряжатись даруваннями та спадщинами вiд мiсцевих та iноземних осiб вiдповiдно до мети АСОЦIАЦΙΪ БОЛГАРО-УКРАΪНСЬКОΪ ДРУЖБИ ТА СПIВРОБΙТНИЦТВА.

Ст.5. АСОЦIАЦΙЯ БОЛГАРО-УКРАΪНСЬКОΪ ДРУЖБИ ТА СПIВРОБΙТНИЦТВА носить вiдповiдальнiсть згiдно прийнятих обов'язкiв по вiдношеннi до її майна, але не носить вiдповiдальностi за обов'язки своiх учасникiв, так як i учасники не носять особистоi вiдповiдальностi за обов'язки Асоцiацii

 

ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 АБУДС. Всі права захищені.