META АСОЦIАЦΙΪ БОЛГАРО-УКРАΪНСЬКОΪ ДРУЖБИ ТА СПIВРОБΙТНИЦТВА

Асоціація болгаро-української дружби та співробітництва створена в жовтні 2008 р. болгарськими засновникаму. Основною метою Асоціації є вклад в розвиток культурних та соціальних зв'язків між Болгарією та Україною. АБУДС є організацією по впровадженню суспільнокорисної діяльності по змісту ст.2, т.1 Закону про Юридичні Особи з Некомерсийною Метою. Асоціація реєстрована в Центральному Реєстрі Юридичних Осіб з Некомерсійною Метою при Міністерстві Юстиції Республіки Болгарії під номером 20081229010

1. Популяризувати та розвивати сумiснi громадськi, культурнi i економiчнi починання та iнiцiативи громадян Болгарiї та України шляхом органiзацiї та пiдтримки громадських та економiчних заходiв, зустрiчiв, семiнарiв та форумiв подiбного характеру для громадян, торгових та некомерсiйних органiзацiй з обох країн.


2. Брати участь разом з державними iнституцiями Болгарiї та України в розвитку та полiпшеннi культурних, громадських та торгових вiдносин мiж двома країнами.

3. Допомагати i брати участь в починаннях державних та недержавних органiзацiй, пов’язаних з полiпшенням культурних, громадських та торгових вiдносин мiж двома державами.

4. Асоцiацiя буде брати участь самостiйно та разом з вiдповiдними державними iнституцiями в розробцi проектiв та програм по пiдтримцi рiзноманiтних культурних, громадських та торгових iнiцiатив мiж представниками Болгарiї та України.

5. Асоцiацiя буде залучати фахiвцiв i спонсорiв

до органiзацiї та фінансування різноманітних заходiв, пов’язаних с полiпшенням бiзнес клiмату мiж двома країнами.

6. Асоцiацiя, пiд час реалiзування своєї мети, пiдтримує участь та iнiцiативи болгарських бiзнес, суспiльних та громадянських органiзацiй та товариств, навчальних заходiв, центрiв, академiчних органiзацiй, унiверситетiв, шкiл та громадян в їх дiяльностi, пов’язанiй з метою Асоцiацii.

7. Для виконання своєї мети, Асоцiацiя органiзовує та фiнансує iншi дозволенi законом додатковi господарськi дiяльностi, в тому числi:
- збирає кошти вiд спонсорiв та вiдкриває джерела фiнансової допомоги в Болгарії та за її межами;
- здiйснює господарськi дiяльностi для пiдтримки та реалiзацii своєї мети, та бере участь в торгових товариствах, прибутки з яких будуть використовуватись для досягнення мети Асоцiацiї;
- домовляє безпосередньо з органiзацiями, товариствами та окремими особами конкретнi умови для вiдпускання допомоги, дарувань та iнших тому подiбних;
- проводить консультативну дiяльнiсть, зовнiшньо-торгiвельну дiяльнiсть, комiсiйну дiяльнiсть, посередницьку дiяльнiсть, прибутки з яких будуть використанi для здiйснення мети Асоцiацii;
- проектує та будує матерiально-технiчну базу для досягнення своєї мети та пiдтримує ту, що вже збудована;
- установлює зв’язки та спiвробiтництво з iншими подiбними органiзацiями, фондацiями та iнститутами в Болгарii, на Украiнi та в третiх краiнах;
- використовує всі іншi законнi засоби для досягнення своєї мети.

 

ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 АБУДС. Всі права захищені.