Търговско-икономически отношения между Република България и Украйна

http://www.mi.government.bg/bg/themes/ukraina-292-333.html?p=eyJwYWdlIjo5fQ==

 

 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Киев

Павел Страхилов

ул. "Госпитальная" 1, 01023 Киев, Украйна

тел.: +38 044 234 6973,
факс: +38 044 234 6973
e-mail: p.strahilov@mee.government.bg

 

 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Одеса

Илиян Костов

ул. "Посмитного" № 9, 65062 Одеса, Украйна

тел.: +38 048 7465023;

mobile: +38 0993296255,
факс: +38 048 7465023
e-mail: i.kostov@mee.government.bg; ilkos54@gmail.com

 

 

Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"

ул. "Княз Александър І" 12

тел.: +359 2 940 7674; факс: +359 2 988 4583

Референт за Украйна
Надежда Белелиева

ул. "Княз Александър І" 12

тел.: +359 2 940 7778; факс: +359 2 988 4583
n.belelieva@mee.government.bg

 

1. Стокообмен

Украйна е един от основните търговски партньори на България. През 2012 г. тя е на 14-то място в общия стокообмен и заема 1.2% от износа и 2.5% от вноса на България. Българската общност (диаспора) в Украйна наброява около 225 000 души (по украински данни), което е допълнителна предпоставка за разширяване на сътрудничеството в икономическата област между двете страни.

Стокообмен на България с Украйна, млн. щ.д.

През периода 2003-2008 отчетливо се забелязва тенденция на увеличаване на взаимната търговия в т.ч. и на българския износ. През 2009 г. в резултат на глобалната икономическа криза рязко намаляват както общият стокообмен (-58.6%), така също българският износ с 48.5% и украинският внос с 59.5%. През 2010 г. се наблюдава: ръст на стокообмена с 5.3% - 1323.8 млн. щ.д., което се дължи основно на ръст на износа с 96.4%, достига 264.5 млн. щ.д., същевременно има спад във вноса с -4.5%, достига 1059.3 млн. щ.д. Отрицателното салдо е намаляло до 794.8 млн. щ.д.

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2006

814.0

103.1

710.9

-607.8

2007

2364.1

226.4

2137.5

-1911.1

2008

3015.8

261.8

2754.0

-2492.2

2009

1249.1

139.7

1111.4

- 971.7

2010

1323.8

264.5

1059.3

-794.8

2011

1708.6

404.3

1304.3

- 900.0

2012

1135.8

312.4

823.4

- 511.0

През 2012 г., сравнено с 2011 г. стокообменът е намалял с 33.5%, като износът е намалял с 22.7%, а вносът - с 37.0%.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в българския износ през 2012 г.

Износ от България

%

Нефтени масла и масла от битуминозни материали

42.8

Медикаменти

12.6

Пластмасови едножични влакна

2.9

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули

2.4

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните)

2.0

Електрически акумулатори

2.0

Хладилници, фризери, съоръжения

2.0

Сурови или необработени тютюни

1.8

Кафе печено или декофеинизирано

1.7

Видове хидравличен цимент

1.5

 

Водещи стоки в българския внос през 2012 г.

Внос от Украйна

%

Каменни въглища, брикети

26.3

Полупродници от желязо и от нелегирани стомани

23.6

Плосковалцувани продукти от желязо

18.0

Нефтени масла и масла от битуминозни материали

7.5

Валцдрат

3.6

Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии

3.2

Минерални или химични азотни торове

2.6

Коксове и полукоксове от каменни въглища

1.6

Безшевни тръби и кухи профили

1.0

Кюспета и други твърди отпадъци, получени при извличането на масла

0.8

 

            В номенклатурата на износа през 2012 година 3 стокови групи са формирали почти 60% от износа, в т.ч. нефтени масла 42.8%, медикаменти 12.6%, пластмасови есножични влакна 2.9%. Останалите стокови групи са с относителен дял под 2.5%.

Имаме потенциал да предложим на украинския пазар оборудване за хранително-вкусовата промишленост и хранителни стоки, изделия на електрониката, подемно-транспортни машини, оптични уреди и апарати, металообработващи машини, ел. двигатели и генератори, мъжка и дамска конфекция, керамични настилки и облицовки от емайл, санитарно оборудване от керамика и др.

Вносът от Украйна се състои основно от каменни въглища, нефтени суровини, продукти от желязо.

3. Инвестиции

Има обективни условия за засилване на сътрудничеството в областта на инвестициите. В България са създадени най-благоприятни условия за работа на чуждестранните инвеститори.

По данни на БНБ за периода 1996-2011 г. привлечените инвестиции от Украйна са в размер на 22.3 млн. евро, което представлява едва 0.06% от общия размер на инвестициите за периода (39.8 млрд. евро) и страната заема 73-то място.

През 2012 г. привлечените инвестиции от Украйна са 1.5 млн. евро.

По Закона за насърчаване на инвестициите до момента няма сертифицирани проекти с участието на украински инвеститори.

По данни на украинската статистика българските инвестиции в Украйна достигат обем 20.4 млн. щ.д. (към края на 2009 г.). В Украйна работят 200 предприятия с участие на български капитал, от които 67 са представителства на български компании.

Данните на официалната статистика не отразяват реално действителното състояние на инвестиционното сътрудничество. Често инвестициите се извършват от български или украински фирми, но реално това са компании, които са регистрирани в офшорни зони.

През октомври 2010 г. българската компания "Каолин" АД откри в Украйна фабрика за обогатяване и преработка на кварцов пясък, като реализираният инвестиционен проект е на стойност 15 млн. щ.д.

Увеличаването на инвестициите и туристопотока от Украйна биха помогнали за намаляване на дебаланса в търговията със стоки.

4. Туризъм

България е атрактивен туристически пазар за украински граждани. Българската страна е заинтересована от създаването на максимално благоприятни условия за туристически пътувания между двете страни, с цел разширяване на туристическия обмен.

След актуализирането на действащата Спогодбата за взаимни пътувания на гражданите на двете страни през 2004 г., която създава по-добри условия за взаимните пътувания в двете посоки, се наблюдава тенденция на нарастване на туристическия обмен.

Украинските граждани заемат 9-о място в класацията по брой на чуждестранни туристи, посетили България през 2012 г.

През 2012 г. броят на украинските туристи е нараснал с 44.0% спрямо 2011 г. и достига 253 526.

5. Договорно-правна база

След присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС), България изпълнява задължението  за привеждане в съответствие с правото на ЕС на сключените от България двустранни международни договори, в т.ч. и с Украйна.

Подписани са следните споразумения:

  • Споразумение между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за икономическо сътрудничество, в сила от 25.09.2008 г.;
  • Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за военно-техническо сътрудничество (декември 2008 г.);
  • Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, в сила от 3 октомври 1997 г.

6. Междуправителствена комисия

Активна роля в развитието на икономическите отношения между двете страни има Междуправителствената българо-украинска комисия за икономическо сътрудничество, на чиито сесии се обсъжда целият спектър въпроси на икономическите отношения.

В новото двустранно Споразумение за икономическо сътрудничество с Украйна, съответстващо на изискванията на ЕС, влязло в сила от 25.09.2008 г., се предвижда запазването на Смесената междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.

До сега са проведени шест сесии на Междуправителствената комисия. Председател на българската част на комисията е министърът на икономиката, енергетиката и туризма, определен с Решение на Министерския съвет.

Председател на украинската част на комисията е вицепремиерът на Украйна Юрий Бойко.

Последната 6-та сесия на Комисията се проведе на 6-7 декември 2010 г. в гр. Киев, след шестгодишно прекъсване

 

«назад
ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 АБУДС. Всі права захищені.